Kế hoạch công khai giáo dục năm học 2018-2019

Tháng Sáu 9, 2020 10:35 sáng

PHÒNG GDĐT VỤ BẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN TÂN KHÁNH Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Số: 20/KH-MNTK
Tân Khánh, ngày 29 tháng 09 năm 2018

KẾ HOẠCH 3 CÔNG KHAI
Năm học 2018 – 2019
Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;
Nay trường Mầm non Tân Khánh lập Kế hoạch thực hiện 3 công khai năm học 2018 – 2019 như sau:
I/ Mục tiêu thực hiện công khai
– Thực hiện công khai cam kết của cơ sở giáo dục mầm non về chất lượng giáo dục và công khai về chất lượng giáo dục thực tế, về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và về thu chi tài chính để các thành viên của cơ sở giáo dục và xã hội tham gia giám sát và đánh giá cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật.
– Thực hiện công khai của các cơ sở giáo dục mầm non nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục.
II/ Nội dung thực hiện
1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế
1.1. Cam kết chất lượng giáo dục: (biểu mẫu 1)
– Mức độ về sức khỏe, năng lực, hành vi mà trẻ đạt được sau mỗi nhóm lớp.
– Thực hiện chương trình giáo dục theo qui định của Bộ Giáo dục – Đào tạo.
– Các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục của nhà trường.
1.2. Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục thực tế: (biểu mẫu 2)
– Công khai số trẻ học bán trú tại trường, số trẻ khuyết tật học hòa nhập (nếu có).
– Kết quả phát triển sức khỏe của từng trẻ theo định kỳ.
– Số trẻ học chương trình chăm sóc, giáo dục theo qui định.
– Số trẻ được phân chia theo nhóm tuổi.

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng nhà trường
2.1. Cơ sở vật chất
– Diện tích đất, sân chơi, bình quân trên một trẻ, số lượng, diện tích các phòng học, phòng chức năng, số lượng các thiết bị dạy học đang sử dụng (biểu mẫu 3)
2.2. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
– Số lượng, chức danh có phân biệt theo hình thức tuyển dụng và trình độ đào tạo (biểu mẫu 4).
– Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng; hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm học và 02 năm tiếp theo.
3. Công khai thu chi tài chính
– Thực hiện công khai các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước theo TT 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính.
– Công khai học phí và các khoản thu khác từ người học: mức thu học phí và các khoản thu khác theo từng năm học theo NQ 18/2015/NQ-HĐND tỉnh Nam Định quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do tỉnh Nam Định quản lý từ năm học 2015-2016 đến năm 2020-2021. Công văn 255/UBND-VP7 ngày 16/8/2018 của UBND Tỉnh Nam ĐỊnh về việc thu đóng góp ngoài học phí đối với cơ sở GD công lập năm học 2018-2019, công văn 265/UBND-Vp7 ngày 23/8/2018 đính chính công văn 255/UBND-VP7.
– Công khai các khoản chi theo năm học: các khoản chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, hội thảo, chi tham quan học tập trong nước và nước ngoài; mức thu nhập hàng tháng của giáo viên và cán bộ quản lý (mức cao nhất, bình quân và thấp nhất); chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị.
– Công khai chính sách và kết quả thực hiện chính sách hàng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội.
– Công khai kết quả kiểm toán (nếu có)
II/ Biện pháp thực hiện
– Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện công khai gồm 07 thành viên.
– Công khai trên trang thông tin điện tử của nhà trường vào tháng 6 hàng năm, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và cập nhật khi khai giảng năm học (tháng 9) và khi có thông tin mới hoặc thay đổi.
– Niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục đảm bảo thuận tiện. Thời điểm công bố là tháng 6 hàng năm và cập nhật đầu năm học (tháng 9) hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan.
– Khi cơ sở giáo dục hoạt động, cha mẹ học sinh và những người quan tâm đều có thể tiếp cận các thông tin trên. Để chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường cung cấp thêm các thông tin liên quan khác để cha mẹ học sinh nắm rõ và phối hợp thực hiện.
– Đối với trẻ em mới tiếp nhận: Phổ biến trong cuộc họp cha mẹ học sinh hoặc phát tài liệu cho cha mẹ học sinh trước khi trường tiếp nhận nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục.
– Đối với trẻ em đang được nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục tại cơ sở giáo dục: Trao đổi với PHHS khi tổ chức họp cha mẹ học sinh vào đầu năm học mới.
III/ Tổ chức thực hiện
* Tháng 8 + 9 / 2018
– Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quy chế công khai.
– Xây dựng Quy chế, Kế hoạch thực hiện công khai GD năm học 2018 – 2019.
– Phân công trách nhiệm từng thành viên trong Ban chỉ đạo.
– Thực hiện kế hoạch sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động của trẻ theo nhu cầu từng bộ phận.
– Tiếp nhận trẻ em, tuyên truyền phổ biến kế hoạch nuôi dưỡng và giáo dục cho các bậc phụ huynh vào cuộc họp đầu năm học.
– Phối hợp với Ban đại diện CMHS thoả thuận các khoản thu đầu năm học.
– Cập nhật số liệu, thực hiện niêm yết công khai ở bản tin của nhà trường.
– Thực hiện rà soát nâng lương thường xuyên đối với cán bộ, viên chức.
– Tổ chức khám sức khoẻ đầu năm học cho học sinh toàn trường.
– Xét nâng bậc lương quý III/2018.
* Tháng 10+ 11+ 12 /2018
– Thực hiện rà soát nâng bậc lương thường xuyên quý IV/2018 đối với cán bộ, viên chức.
– Kế toán thực hiện quyết toán kinh phí cuối năm.
– Sơ kết thi đua đợt I.
* Tháng 1+ 2+3 /2019
– Điều chỉnh, bổ sung, ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019 cho phù hợp với thực tế nhà trường.
– Kế toán thực hiện dự toán nguồn kinh phí của đơn vị năm 2019.
– Xét nâng bậc lương quý I/2019
* Tháng 4+ 5/2019
– Thực hiện đánh giá chất lượng trẻ cuối năm học.
– Đánh giá Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, Chuẩn CBQL; đánh giá công chức, viên chức cuối năm.
– Sơ kết thi đua học kỳ 2, bình chọn danh hiệu thi đua năm học.
– Phối hợp với Ban đại diện CMHS tổ chức tổng kết khen thưởng học sinh cuối năm học.
– Thoả thuận phụ huynh về các khoản thu hè.
* Tháng 6+ 7 /2019
– Niêm yết công khai chất lượng giáo dục vào tháng 6/2019.
– Tiếp nhận học sinh đăng ký học hè. Chuẩn bị công tác tuyển sinh năm học mới.
– Công khai điều kiện tuyển sinh trên trang web của nhà trường, địa phương và tại các bản tin trường.
– Chuẩn bị nhân sự và các điều kiện CSVC cho năm học mới.
– Xét nâng bậc lương quý II/2019.
Nơi nhận:
– Website:
– Công khai bản tin trường;
– Lưu. HIỆU TRƯỞNG

Lê Thị Ngoan

PHÒNG GDĐT VỤ BẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN TÂN KHÁNH Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Số: 19/KH-MNTK Tân Khánh, ngày 29 tháng 09 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế công khai
Năm học 2018 – 2019

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON TÂN KHÁNH
Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ nhiệm vụ năm học 2018 – 2019.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế công khai và danh sách Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế công khai của Trường Mầm Non Tân Khánh năm học 2018 – 2019.
Điều 2. Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế công khai của Trường Mầm non Tân Khánh năm học 2018 – 2019 gồm có những cá nhân sau:
1. Bà Lê Thị Ngoan Hiệu trưởng Trưởng ban
2. Bà Vũ Thị Thu Hậu Phó HT Phó ban
3. Bà Ngô Thị Lĩnh Giáo viên Thư ký
4. Bà Phạm Thị Hà CTCĐ Ủy viên
5. Bà Bùi Thị Hằng TTMG Ủy viên
6. Bà Đỗ Thị Bích Thủy Kế toán Ủy viên
7. Bà Vũ Thị Lan TTND Ủy viên
Điều 2. Ban chỉ đạo có trách nhiệm cập nhật và tổng hợp số liệu để công khai kịp thời, đầy đủ nội dung theo qui định trên trang thông tin điện tử và bản tin của nhà trường.
Điều 3. Các cá nhân có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
– Như Điều 2;
– Lưu. Lê Thị Ngoan

PHÒNG GDĐT VỤ BẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN TÂN KHÁNH Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Số: 21/KH-MNTK Tân Khánh, ngày 29 tháng 09 năm 2018

QUY CHẾ THỰC HIỆN CÔNG KHAI
NĂM HỌC 2018 – 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 19/QĐ-TMN ngày 29 tháng 9 năm 2018
của Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Khánh)

Chương I
QUI ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
– Quy chế này quy định về thực hiện công khai của Trường Mầm Non Tân Khánh theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân
– Các CB-GV-CNV và các bậc phụ huynh Trường Mầm Non Tân Khánh chịu sự điều chỉnh của Quy chế này.
Điều 2. Mục tiêu thực hiện công khai
1. Thực hiện công khai cam kết của Trường Mầm Non Tân Khánh về chất lượng giáo dục, công khai về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, về thu chi tài chính để phụ huynh, CB-GV-CNV của trường tham gia giám sát và đánh giá trường theo quy định của pháp luật.
2. Thực hiện công khai của trường nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục.
Điều 3. Nguyên tắc thực hiện công khai
1. Việc thực hiện công khai phải đảm bảo đầy đủ các nội dung, hình thức và thời điểm công khai quy định trong Quy chế này.
2. Thông tin được công khai tại Trường Mầm Non Tân Khánh trong Quy chế này phải đảm bảo chính xác, kịp thời và dễ dàng tiếp cận.
Chương II
THỰC HIỆN CÔNG KHAI CỦA
TRƯỜNG MẦM NON TÂN KHÁNH
Điều 4. Nội dung công khai
1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế
a) Cam kết chất lượng giáo dục: mức độ về sức khỏe, năng lực, hành vi mà trẻ em sẽ đạt được sau mỗi lớp học, chương trình giáo dục mà cơ sở tuân thủ, các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục của cơ sở giáo dục (Theo Biểu mẫu 01- trong phụ lục của quy chế).
b) Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục thực tế: công khai số trẻ em học nhóm ghép, số trẻ em học bán trú trong ngày, số trẻ em được tổ chức ăn tại cơ sở, kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em, số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục, có sự phân chia theo các nhóm tuổi (Theo Biểu mẫu 02- trong phụ lục của quy chế).
2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục
a) Cơ sở vật chất: diện tích đất, sân chơi, tính bình quân trên một trẻ em; số lượng, diện tích các loại phòng học và phòng chức năng, tính bình quân trên một trẻ em; số lượng các thiết bị dạy học đang sử dụng, tính bình quân trên một nhóm hoặc lớp (Theo Biểu mẫu 03 – trong phụ lục của quy chế).
b) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
– Số lượng, chức danh có phân biệt theo hình thức tuyển dụng và trình độ đào tạo (Theo Biểu mẫu 04 – trong phụ lục của quy chế).
– Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng; hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm học và 02 năm tiếp theo.
3. Công khai thu chi tài chính
a) Tình hình tài chính của trường
– Thực hiện công khai các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước theo TT 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính.
– Công khai học phí và các khoản thu khác từ người học: mức thu học phí và các khoản thu khác theo từng năm học theo NQ 18/2015/NQ-HĐND tỉnh Nam Định quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do tỉnh Nam Định quản lý từ năm học 2015-2016 đến năm 2020-2021. Công văn 255/UBND-VP7 ngày 16/8/2018 của UBND Tỉnh Nam ĐỊnh về việc thu đóng góp ngoài học phí đối với cơ sở GD công lập năm học 2018-2019, công văn 265/UBND-Vp7 ngày 23/8/2018 đính chính công văn 255/UBND-VP7.
– Thực hiện niêm yết các biểu mẫu công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính theo hướng dẫn của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài chính.
b) Học phí và các khoản thu khác từ học sinh: Mức thu học phí và các khoản thu khác theo từng năm học.
c) Các khoản chi theo năm học: Các khoản chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, hội thảo, chi tham quan học tập; mức thu nhập hàng tháng của giáo viên và cán bộ quản lý (mức cao nhất, bình quân và thấp nhất); chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị.
d) Kết quả kiểm toán (nếu có): Thực hiện công khai kết quả kiểm toán theo quy định tại Quyết định số 1562/QĐ- KTNN ngày 8 tháng 9 năm 2016 của Tổng kiểm toán nhà nước về công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.
Điều 5. Hình thức và thời điểm công khai
1. Đối với các nội dung quy định tại Điều 4 của Quy chế này:
a) Gửi công khai về trang thông tin điện tử của trường vào tháng 6 hàng năm, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và cập nhật khi khai giảng năm học (tháng 9) và khi có thông tin mới hoặc thay đổi.
b) Niêm yết công khai tại trường đảm bảo thuận tiện cho cha mẹ học sinh xem xét. Thời điểm công bố là tháng 6 hàng năm và cập nhật đầu năm học (tháng 9) hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan.
Bất cứ lúc nào trường hoạt động, cha mẹ học sinh và những người quan tâm đều có thể tiếp cận các thông tin trên. Để chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường có thể cung cấp thêm các thông tin liên quan khác để cha mẹ học sinh nắm rõ và phối hợp thực hiện.
2. Đối với nội dung quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 4 của Quy chế này, nhà trường thực hiện công khai như sau:
a) Đối với trẻ mới tiếp nhận: Phổ biến trong cuộc họp cha mẹ học sinh hoặc phát tài liệu cho cha mẹ học sinh trước khi trường tiếp nhận nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục.
b) Đối với trẻ em đang được nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục tại trường: Trao đổi trực tiếp với cha mẹ học sinh khi tổ chức họp cha mẹ học sinh vào đầu năm học mới.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 6. Trách nhiệm của Hiệu trưởng
1. Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung, hình thức và thời điểm công khai quy định tại Quy chế này. Thực hiện tổng kết, đánh giá công tác công khai nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý.
2. Báo cáo kết quả thực hiện quy chế công khai của năm học trước và kế hoạch triển khai quy chế công khai của năm học sắp tới cho cơ quan chỉ đạo, chủ trì tổ chức kiểm tra trước 30 tháng 9 hàng năm.
3. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra việc thực hiện công khai của trường.
4. Thực hiện công bố kết quả kiểm tra vào thời điểm không quá 5 ngày sau khi nhận được kết quả kiểm tra của cơ quan chỉ đạo, chủ trì tổ chức kiểm tra và bằng các hình thức sau đây:
a) Công bố công khai trong cuộc họp với cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường.
b) Niêm yết công khai kết quả kiểm tra tại cơ sở giáo dục đảm bảo thuận tiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh xem xét.
c) Đưa lên trang thông tin điện tử của trường.
Điều 7. Trách nhiệm của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế công khai, các tổ chuyên môn và nhân viên trong nhà trường
– Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ như đã được phân công trong Quyết định số 19/QĐ-TMN ngày 29/09/2018 của Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Khánh.
– Các tổ chuyên môn và toàn thể CB–GV–CNV trong nhà trường có trách nhiệm thực hiện tốt Quy chế này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì đề nghị Ban chỉ đạo xem xét sửa đổi. Qui chế sửa đổi có hiệu lực thi hành khi có quyết định thay thế./.
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
– Các tổ chức đoàn thể;
– Tổ chuyên môn;
– Lưu. Lê Thị Ngoan