Kế hoạch công khai năm học 2019-2020

Tháng Sáu 5, 2020 4:25 chiều

 

TẢI VĂN BẢN GỐC VỀ TẠI ĐÂY  -> 1.,QD,PCongnvKH công khai

 

     PHÒNG GDĐT VỤ BẢN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG MN TÂN KHÁNH                               Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
     Số: …/KH-MNTK
                                                                  Tân Khánh, ngày 9 tháng 09 năm 2019

                                               

                                                          KẾ HOẠCH 3 CÔNG KHAI

                                                    Năm học 2019 – 2020

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;
Nay trường Mầm non Tân Khánh lập Kế hoạch thực hiện 3 công khai năm học 2019 – 2020 như sau:
I/ Mục tiêu thực hiện công khai
– Thực hiện công khai cam kết của cơ sở giáo dục mầm non về chất lượng giáo dục và công khai về chất lượng giáo dục thực tế, về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và về thu chi tài chính để các thành viên của cơ sở giáo dục và xã hội tham gia giám sát và đánh giá cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật.
– Thực hiện công khai của các cơ sở giáo dục mầm non nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục.
II/ Nội dung thực hiện
1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế
1.1. Cam kết chất lượng giáo dục: (biểu mẫu 1)
– Mức độ về sức khỏe, năng lực, hành vi mà trẻ đạt được sau mỗi nhóm lớp.
– Thực hiện chương trình giáo dục theo qui định của Bộ Giáo dục – Đào tạo.
– Các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục của nhà trường.
1.2. Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục thực tế: (biểu mẫu 2)
– Công khai số trẻ học bán trú tại trường, số trẻ khuyết tật học hòa nhập (nếu có).
– Kết quả phát triển sức khỏe của từng trẻ theo định kỳ.
– Số trẻ học chương trình chăm sóc, giáo dục theo qui định.
– Số trẻ được phân chia theo nhóm tuổi.

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng nhà trường
2.1. Cơ sở vật chất
– Diện tích đất, sân chơi, bình quân trên một trẻ, số lượng, diện tích các phòng học, phòng chức năng, số lượng các thiết bị dạy học đang sử dụng (biểu mẫu 3)
2.2. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
– Số lượng, chức danh có phân biệt theo hình thức tuyển dụng và trình độ đào tạo (biểu mẫu 4).
– Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng; hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm học và 02 năm tiếp theo.
3. Công khai thu chi tài chính
– Thực hiện công khai các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước theo TT 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính.
– Công khai học phí và các khoản thu khác từ người học: mức thu học phí và các khoản thu khác theo từng năm học theo NQ 24/2018/NQ-HĐND tỉnh Nam Định quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do tỉnh Nam Định.
– Công văn 265/UBND-VP7 ngày 18/7/2019; công văn 291/UBND-VP7 ngày 15/8/2019 của UBND Tỉnh Nam Định về việc thu các khoản đóng góp ngoài học phí đối với cơ sở GD công lập năm học 2019-2020;
– Công văn 291/UBND-VP7 ngày 16/8/2019 về việc thu học phí và các khaonr đóng góp đối với cơ sở giáo dục công lập năm học 2019-2020.
– Công văn 1090/SGDĐT-KHTC ngày 4/9/2019 của Sở GDĐT tỉnh Nam định về hướng dẫn thu chi học phí và các khoản đóng góp ngoài học phí đối với cơ sở GD công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do tỉnh quản lý năm học 2019- 2020;
– Quyết định 22/2018/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 quyết định ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Nam Định; quyết định số 30/2019/QĐ-UBND tỉnh Nam định ngày 10/9/2019 bãi bỏ một số điều về quy định dạy thêm học thêm
– Công khai các khoản chi theo năm học: các khoản chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, hội thảo, chi tham quan học tập trong nước và nước ngoài; mức thu nhập hàng tháng của giáo viên và cán bộ quản lý (mức cao nhất, bình quân và thấp nhất); chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị.
– Công khai chính sách và kết quả thực hiện chính sách hàng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội.
– Công khai kết quả kiểm toán (nếu có)
II/ Biện pháp thực hiện
– Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện công khai gồm 07 thành viên.
– Công khai trên trang thông tin điện tử của nhà trường vào tháng 6 hàng năm, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và cập nhật khi khai giảng năm học (tháng 9) và khi có thông tin mới hoặc thay đổi.
– Niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục đảm bảo thuận tiện. Thời điểm công bố là tháng 6 hàng năm và cập nhật đầu năm học (tháng 9) hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan.
– Khi cơ sở giáo dục hoạt động, cha mẹ học sinh và những người quan tâm đều có thể tiếp cận các thông tin trên. Để chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường cung cấp thêm các thông tin liên quan khác để cha mẹ học sinh nắm rõ và phối hợp thực hiện.
– Đối với trẻ em mới tiếp nhận: Phổ biến trong cuộc họp cha mẹ học sinh hoặc phát tài liệu cho cha mẹ học sinh trước khi trường tiếp nhận nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục.
– Đối với trẻ em đang được nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục tại cơ sở giáo dục: Trao đổi với PHHS khi tổ chức họp cha mẹ học sinh vào đầu năm học mới.
III/ Tổ chức thực hiện
* Tháng 8 + 9/2019
– Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quy chế công khai.
– Xây dựng Quy chế, Kế hoạch thực hiện công khai GD năm học 2019 – 2020.
– Phân công trách nhiệm từng thành viên trong Ban chỉ đạo.
– Thực hiện kế hoạch sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động của trẻ theo nhu cầu từng bộ phận.
– Tiếp nhận trẻ em, tuyên truyền phổ biến kế hoạch nuôi dưỡng và giáo dục cho các bậc phụ huynh vào cuộc họp đầu năm học.
– Phối hợp với Ban đại diện CMHS thoả thuận các khoản thu đầu năm học.
– Cập nhật số liệu, thực hiện niêm yết công khai ở bản tin của nhà trường.
– Thực hiện rà soát nâng lương thường xuyên đối với cán bộ, viên chức.
– Tổ chức khám sức khoẻ đầu năm học cho học sinh toàn trường.
– Xét nâng bậc lương quý III/2019 hàng năm
* Tháng 10+ 11+ 12/2019
– Thực hiện rà soát nâng bậc lương thường xuyên quý IV/2019 đối với cán bộ, viên chức.
– Kế toán thực hiện quyết toán kinh phí cuối năm.
– Sơ kết thi đua đợt I.
* Tháng 1+ 2+3/2020
– Điều chỉnh, bổ sung, ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 cho phù hợp với thực tế nhà trường.
– Kế toán thực hiện dự toán nguồn kinh phí của đơn vị năm 2020.
– Xét nâng bậc lương quý I/2020
* Tháng 4+ 5/2020
– Thực hiện đánh giá chất lượng trẻ cuối năm học.
– Đánh giá Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, Chuẩn CBQL; đánh giá công chức, viên chức cuối năm.
– Sơ kết thi đua học kỳ 2, bình chọn danh hiệu thi đua năm học.
– Phối hợp với Ban đại diện CMHS tổ chức tổng kết khen thưởng học sinh cuối năm học.
– Công khai công tác thu-chi tài trợ…
– Thoả thuận phụ huynh về các khoản thu hè.
* Tháng 6+ 7 /2020
– Niêm yết công khai chất lượng giáo dục vào tháng 6/2020.
– Tiếp nhận học sinh đăng ký học hè. Chuẩn bị công tác tuyển sinh năm học mới.
– Công khai điều kiện tuyển sinh trên trang web của nhà trường, địa phương và tại các bản tin trường.
– Chuẩn bị nhân sự và các điều kiện CSVC cho năm học mới.
– Xét nâng bậc lương quý II/2020.
Nơi nhận:
– Website:
– Công khai bản tin trường;
– Lưu.

                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                      Lê Thị Ngoan